Z czego następuje obowiązek posiadania rezerw na świadczenia pracownicze?

przez | 26 maja 2022
Zalecenie tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wypływa z Ustawy o Rachunkowości. W przepisach powyższej ustawy art.39 wciela na jednostki obowiązek robienia biernych rozliczeń międzyokresowych wydatków na rzecz zatrudnionych, w tym na świadczenia emerytalne. W myśl art.39 ust. 2a rezerwy na świadczenia pracownicze wykazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.

obliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Mimo, że dana ustawa nie dopowiada szczegółowo sposoby wyceny rezerwy na świadczenia pracownicze, art.10 wskazuje, ażeby w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, używać państwowe standardy rachunkowości. Polecaną metodą szacowania rezerw bywa wycena aktuarialna wykonywana poprzez biuro aktuarialne. Standard rekomenduje skorzystanie z porady aktuariusza przy wycenie rezerw.

Jednostka ma konieczność ukazać, iż prócz bieżących kosztów wynagrodzeń, zobowiązana jest do wypłaty w przyszłości dodatkowych należności. Niewypełnienie tego warunku spowoduje, iż prezentowane sprawozdanie finansowe wolno uznać za nierzetelne i niespełniające wymagań zasad rachunkowości.

Jeżeli potrzebne Ci następne źródło inspiracji, zerknij koniecznie (http://efematic.pl/materialy/33) pod ten odsyłacz. Przeczytasz tam artykuły zachowane przy wykorzystaniu podobnej narracji.

Bezprecedensowym argumentem usprawiedliwiającym brak rezerwy z owego tytułu jest jej nieistotna wartość. Ale, by oświadczyć jej nieistotność, konieczne jest na początek ją wyliczyć. Stąd też nieduże przedsiębiorstwa, zatrudniające do kilkudziesięciu pracowników, młodych stażem powinny kontrolnie raz na kilka lat zbadać poziom owej rezerwy.

Halley - aktuariusze

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
Wyceny aktuarialne rezerw pracowniczych jakie wynikają z tytułu dodatkowych, pozapłacowych świadczeń należnych zatrudnionym takich, jak:
– rezerwy celem wypłacenia nagród jubileuszowych,
– zasoby na odprawy dla pracowników przechodzących na emeryturę,
– rezerwy rentowe,
– zasoby pośmiertne,
– rezerwy na niewybrane urlopy,
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
– ekwiwalent za energię,
– deputaty na węgiel,
– pozostałe dodatkowe świadczenia pracownicze,

Aktuariusz jest specjalistą z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej a także rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Osoby z tym wykształceniem zatrudniają się głównie dla firm ubezpieczeniowych, ale także dla firm konsultingowych i audytorskich. Aktuariusz zajmuje się sprawami związanymi z ocenianiem ryzyka, wycenianiem zobowiązań z racji podpisanych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, problematyką programów i funduszy emerytalnych i też polityką inwestycyjną.