Diagnoza wpływania na środowisko przeróżnego przedsięwzięcia ma szerokie znaczenie dla ochronienia środowiska

przez | 10 lipca 2021
Ocena wpływania na otoczenie jest kluczowym instrumentem legislacyjnym dotyczącym chronienia środowiska. Zarządzenie to zostało przekazane przez Radę Ministrów, a dotyczy rozlicznych przedsięwzięć, dla których żądana jest ocena oddziaływania na środowisko oraz wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dotyczy takich przedsięwzięć jak hale przemysłowe, infrastrukturalne, większe obiekty mieszkalne, usługowe czy handlowe, a również autostrady, linie kolejowe, powietrzne linie elektroenergetyczne, instalacje do przekazu ropy naftowej, produktów naftowych, materiałów chemicznych bądź gazu, syntetyczne zasobniki wodne, również dla przedsięwzięć prowadzonych na terenach zamkniętych i przedsięwzięć polegających na przemianie lasu prywatnego czy też przynależącego do Skarbu Państwa na użytek rolny. Przed zapoczątkowaniem inwestycji oraz (serwis) złożeniem wniosku o wszelkie pozwolenia na rozpoczęcie budowy realizowana jest ocena oddziaływania inwestycji na środowisko.

pozwolenia budowlane

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Diagnoza ta jest częścią działania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, a wykonuje to organ odpowiedni do wydania tej decyzji, czyli Regionalny Zwierzchnik Chronienia Środowiska bądź starosta czy zwierzchnik Regionalnej Centrali Lasów Państwowych i wójt, burmistrz czy prezydent władz miasta. Zadanie przeprowadzenia oceny wpływania na środowisko ustala właściwy organ do ogłoszenia decyzji środowiskowej. Zabezpieczenie środowiska ma duże znaczenie w gospodarce Kraju, gdyż posiada wielki wpływ na funkcjonowanie, stan zdrowia oraz (pozostałe informację dostępne będą tu) życie ludzi, zwierzaków i przyrody.

Czyste powietrze, urodzajna gleba oraz czysta woda to fundament, który trzeba strzec. Natomiast skażenie środowiska niesie ogromne ryzyko na stan zdrowia czy też życie oraz stwarza ogromną degradacje na stan ziemi oraz wody. Dlatego ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko posiada duże znaczenie dla środowiska, w którym ma zaistnieć inwestycja. Niemniej jednak każdy z nas może dbać oraz ochraniać otoczenie, w którym mieszka.