Usługi diagnostyczne specjalista

przez | 26 lipca 2021
Aktuariusz to profesjonalista z dziedziny szacowania ryzyka oraz wartości obecnej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub mających ryzykiem. Z reguły profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeniową, reasekuracji jak i planów emerytalnych. W naszym kraju, by zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy, wymagane są (oprócz złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych przy KNF): wyższe wykształcenie, oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw przeciw wiarygodności dokumentów jak i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) oraz poświadczony 1-roczny staż pod nadzorem aktuariusza.

Egzaminy aktuarialne odbywają się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym i przeprowadzane są w formie czteroczęściowego testu, którego każda część składa się z 10 pytań obejmujących 1 blok tematyczny z każdego z czterech bloków tematycznych. Aktuariusz w zakładzie ubezpieczeń odpowiada za wycenę zobowiązań wobec klientów oraz konstrukcję produktów tak, aby poziom rezerw oraz przyszłe przepływy pieniężne zabezpieczyły pokrycie tych zobowiązań. Goraz (nasz odsyłacz)nymi polami aktywności zawodowej aktuariusza są szacowanie produktów ubezpieczeniowych – kalkulacja składki, zyskowności oraz ustalanie szczegółowych parametrów; metody tworzenia rezerw ubezpieczeniowooraz (szczegóły tu…)hnicznych jak i określanie wysokości marginesu wypłacalności w zakładzie ubezpieczeń; szacowanie: ubezpieczeniowego (zw. ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi wobec klientów jak i kosztami ich obsługi), rynkowego (związanego z papierami wartościowymi jak i wysokością stóp procentowych), kredytowego (zw. z kondycją finansową klientów) oraz operacyjnego.

Ponadto również ustalanie i kontrola polityki dopasowania aktywów oraz zobowiązań (Asset/Liablity Management); wycena wartości firmy w oparciu o metodykę EV oraz Appraisal Value; kalkulowanie podstawowych części które wpływają na wzrost Embedded Value, które są podstawą oceny dodanej wartości, pochodzącej z aktywności zarządu firmy. Aktuariusz zatem określa, klasyfikuje i oszacowuje ryzyko. W szczególności obejmuje to wyznaczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w Towarzystwach Ubezpieczeniowych oraz TUW, kontrolowanie aktywów które zabezpieczają te rezerwy, statystyki, tworzenie taryf, doradztwo Zarządom TU i TUW, określanie poziomów kluczowych parametrów finansowych oraz wycenę rezerwy na świadczenia pracownicze itp