Jakie prawa należą się cudzoziemcom przy rozstrzyganiu spraw w organach administracji publicznej ?

przez | 24 marca 2022
Dzisiejszy kierunek przesiedleńczy ludzi różnych przynależności państwowych między krajami, choćby za pracą powoduje, że w Polsce jest coraz więcej obcokrajowców. W czasie swojego pobytu w Polce, większa część z nich składa do polskich instytucji publicznych podania o status uchodźcy. Wnioski o stały pobyt czy wnioski o zgodę na zawarcie małżeństwa.

tłumacz przysięgły

Autor: Republic of Korea
Źródło: http://www.flickr.com
Migranci przebywający w Polsce co najmniej raz w życiu, muszą zetknąć się z organami administracji publicznej, które prowadzą postępowanie o ich istotnych życiowych kwestiach. Sprawy rozpatrywane przez pracowników administracji publicznej dotyczą zgody na pobyt. Dotyczą także spraw mieszkaniowych, spraw podejmowania pracy, kwestii korzystania z pomocy społecznej etc. Bezdyskusyjny jest fakt, że cudzoziemcy, przed urzędami posiadają określone prawa, które w dużej mierze powielają się z prawami właściwymi polakom.

Pomimo tego z uwagi na brak wiedzy w tym temacie, jak również z nieznajomości czy wręcz bardzo słabą znajomość języka polskiego oraz ze względu na ogólną wątpliwość obcokrajowców co do swojej pozycji wśród polaków, nie upominają się o poszanowanie własnych uprawnień. Jednym z głównych praw właściwych migrantom w łączności z urzędami jest prawo – strona www – do informacji. Przywilej do informacji jest rozumiane dość szeroko. Prawo do informacji polega na obowiązku pracowników instytucji publicznych do informowania stron o toku postępowania urzędowej. Prawo gwarantuje możliwość wglądu się z aktami sprawy. Urzędy publiczne, mają obowiązek powiadamiania o należnych sposobach odwoławczych od postanowień, wydawanych w w czasie postępowania. Prawo do informacji to także przywilej dostępu do informacji publicznej. Przy składaniu wniosku o wydanie wizy przez konsula, obcokrajowcy muszą wiedzieć, że takie podanie może być sporządzone w języku narodowym osoby składającej wniosek. Natomiast dokumenty służące za potwierdzenie w prowadzonym postępowaniu o wydanie wizy przez konsula, powinny być już składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Uwierzytelnianie dokumentów może być sporządzone przez certyfikowane agencje tłumaczeń. Oznacza to, że w takiej sytuacji przetłumaczenie materiałów – poświadczeń w toku postępowania jest po stronie obcokrajowca. Na obszarze kraju, cudzoziemcom przysługuje prawo ochrony. Mogą oni starać się o nadanie statusu uchodźcy. W toku prowadzonego postępowania o azyl, cudzoziemcom nieodzowny jest tłumacz przysięgły, który musi przetłumaczyć na język polski, wnioski napisane w języku obcym. Dopiero w czasie postępowania organ prowadzący, zapewnia darmową pomoc osoby posługującej się językiem zrozumiałym dla wnioskodawcy. Sprawdź więcej: Nowkom.

Także decyzja, rezultat postępowania w sprawie, niezbędne komunikaty o sposobie i czasie wniesienia odwołania, powinny być oznajmione obcokrajowcowi w języku dla niego zrozumiałym oraz pisemnie. Bezpłatny dostęp do biegłego przysługuje również cudzoziemcowi, w sytuacji gdy ten zgłasza fakt o fakcie narodzin dziecka lub melduje o zgonie a nie potrafi nawiązać porozumienia z pracownikiem urzędu stanu cywilnego ani ustnie, ani pisemnie.