Czytanie prawa z reguły nie należy do przyjemności, ale minimum orientacji w tym obszarze to wręcz powinność

przez | 10 lipca 2021
Termin kapitału początkowego wprowadziły zapisy tzw. ustawy emerytalnej. Ustalenie kapitału początkowego jest jednym z elementów, który będzie miał wpływ na wysokość emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych liczy kapitał początkowy osobie, która składa wniosek o emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może także ustalić kapitał początkowy niezależnie w dowolnym czasie, przed nabyciem uprawnień emerytalnych. Kapitał początkowy jest ustalany każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r.

w pracy

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com
Z chwilą wpłynięcia podania wraz z dołączonymi do wniosku właściwymi dokumentami, o ustalenie kapitału początkowego (info tutaj), ZUS wszczyna procedurę, której rezultatem jest wydanie decyzji administracyjnej „o ustaleniu wartości kapitału początkowego”. Do ustalenia kapitału początkowego konieczne są dokumenty m.in. potwierdzające okresy zatrudnienia i wielkość wynagrodzenia sprzed 1999 roku.

Surowe zasady, dotyczące wymogów prawnych rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia, przede wszystkim dotyczą pracodawców. Ażeby wypowiedzenie umowy (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-obliczanie-ekwiwalentu-za-niewykorzystany-urlop-wypoczynkowy-na-przelomie-roku) o pracę przez pracownika wzór (zobacz tutaj), było skuteczne, pracownik również powinien wiedzieć o pewnych zasadach. Nie każdą umowę można rozwiązać za wypowiedzeniem. Takim postępowaniem pracownik może rozwiązać umowę podpisaną na okres próbny i umowę terminową. Inaczej postępuje się w przypadku umów zawartych na czas określony. Intencją tego rodzaju porozumień jest bowiem zapewnienie pewności stosunku pracy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w czasie, na jaki umowa została ustanowiona. W związku z tym zasadą jest, że od umowy na czas określony pracownik nie może wcześniej odstąpić. Jedyny wyjątek dotyczy porozumień zawartych na okres dłuższy niż pół roku, w których strony przewidziały możliwość wypowiedzenia jej. Umowy zawarte na okres krótszy ni 6 miesięcy nie mogą zawierać zapisów dotyczących wcześniejszego wypowiedzenia.

Problem: umowa zlecenie a działalność gospodarcza (zobacz tutaj) występuje nie od dziś. Osoby prowadzące działalność gospodarczą z reguły mają utrapienie w tym zakresie i robią błędy rozliczając przychód nieprawidłowo. Niekiedy dochodzi do sytuacji, że osoby pracując na umowę zlecenie czy dzieło, wykonują w tym samym zakresie również działalność gospodarczą. W zasadzie każda osoba, która ma własną firmę, musi płacić w związku z tym składki społeczne.

W sytuacji kiedy przedsiębiorca równocześnie wykonuje pracę na podstawie zawartej umowy zlecenia, może nie uiszczać należnych ZUS-owi składek z racji prowadzonej firmy, tylko z umowy zlecenia.

Czyżby artykuły stworzone na tej witrynie jak obliczyć chorobowe w pełni Cię uradowały? Mamy nadzieję, że tak. Jednakże, jeżeli chcesz więcej, to najedź tu.

W dużej części przypadków jest to uzależnione jednak od dochodu osiąganego z takiej umowy.